Et juridisk grundlag for debatten

06.12.2014

Grundlaget for embedsværkets rådgivning og bistand til den politiske ledelse 

Udvalget finder, at den aktuelle debat giver anledning til at genopfriske den grundlæggende ramme om vores politisk-administrative system og de normer, der gælder for embedsværkets virke inden for denne ramme. Udvalgets sekretariat har derfor udarbejdet et foreløbigt arbejdsnotat herom, og Bo Smith har i den forbindelse ladet sig interviewe til www.politiko.dk.

Det danske embedsværks rolle og dets forhold til ministre, Folketinget, medier mv. er i kerneområdet for det arbejde, Bo Smith-udvalget beskæftiger sig med. Derfor har udvalget også fulgt den debat, som blandt andet er opstået på baggrund af en række bogudgivelser i dette efterår, med stor interesse. Den aktuelle debat var et selvstændigt punkt på udvalgets andet møde den 6. november 2014.

Udvalgets arbejde strækker sig over et år frem mod august 2015. Projektet er derfor endnu i en fase, hvor det vil være for tidligt at fremlægge en egentlig analyse endsige anbefalinger fra udvalget om de spørgsmål, som udvalgets kommissorium omfatter, og de problemstillinger, der er rejst i debatten.

Notatet er således ikke udtryk for, at udvalget har lagt sig fast på hverken en diagnose eller løsninger på de udfordringer, embedsværket i dagens Danmark står overfor, men skal alene betragtes som et foreløbigt led i udvalgets arbejde. Notatet er koncentreret om forholdene i centraladministrationen. Udvalget vil senere beskæftige sig nærmere med forholdene for embedsværket i kommuner og regioner.

Læs notatet her.